Bestyrelsen

Børnehusets bestyrelse består af 4-6 medlemmer. På forældremødet med valg til bestyrelsen i efteråret vælges 4 forældrevalgte medlemmer. Derudover tilstræbes det at vores administrationsselskab udpeger et bestyrelsesmedlem, ligesom bestyrelsen kan vælge at udpege en offentlighedsrepræsentant.

Bestyrelsen skal have et flertal af forældrevalgte medlemmer, der har børn i institutionen. Udover de faste bestyrelsesmedlemmer vælger forældrekredsen to suppleanter.

Der afholdes bestyrelsesmøde minimum 4 gange om året, derudover indkaldes der til bestyrelsesmøder efter behov.

Bestyrelsens kompetencer og ansvar er:

  • Bestyrelsen har det overordnede ansvar for institutionen og er økonomisk ansvarlig for både budget og regnskab.
  • At sikre at de gældende vedtægter overholdes.
  • Er ansættende myndighed og har kompetencen til at ansætte og afskedige medarbejdere.
  • Har arbejdsgiver ansvar bl.a. i forhold til personalepolitik, personalegoder, APV.
  • Er den eneste part som kan træffe afgørelse om institutionens drift, når dette ikke drejer sig om den daglige pædagogiske og administrative ledelse.
  • Er den officielle kommunikator og forhandlingspart med kommunen. Formanden er postmodtager for bestyrelsen samt den officielle kontakt.
  • At deltage i fastlæggelsen af overordnede pædagogiske målsætninger samt medvirke til udarbejdelsen af de pædagogiske læreplaner på et overordnet plan.
  • At arrangere forældremøde samt indkalde til bestyrelsesmøder.
  • Medlemmer af bestyrelsen er ambassadører for institutionen.